Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
O SZKOLE W RYDZYNIE
Rydzyniak logo
 Główna Strona
Spis Dokumentów
Sprawozdanie Fundacji 2008-2013
nowa książka - SZKOŁA RYDZYNSKA - DZIEŁO TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO.

SZKOŁA RYDZYŃSKA

nowoczesna szkoła średnia
kontynująca tradycje i patrząca w przyszłość

W okresie międzywojennym, od 1928 do 1939 roku istniała w Rydzynie, w pobliżu Leszna Wielkopolskiego, eksperymentalna, nowoczesna szkoła średnia dla chłopców od 12 do 19 roku życia. Jej twórca i dyrektorem był TADEUSZ ŁOPUSZAŃSKI, wybitny polski pedagog, dla którego wychowanie nowego typu inteligencji polskiej pozbawionej wad (słabość woli, pęd do marnych i niskich form życia, zanik tężyzny fizycznej i duchowej, zakłamanie, egoizm, brak solidarności) było głównym celem życia. Dla realizacji tego celu Tadeusz Łopuszaski wykorzystaŁ zapis fundacyjny księcia ordynata Augusta Sułkowskiego ustanowiony w 1776 roku na rzecz Komisji Edukacji Narodowej.

Wychowankowie Gimnazjum im. Sułkowskich byli nadzwyczaj dobrze przygotowani do studiów i pracy dla Polski. Wszyscy ze 114 absolwentów podjęli studia wyższe i w większości je ukonczyli mimo wojny, opatentowali 150 wynalazków, oglosili ponad 1000 publikacji w 14 językach. Ponad 80% Rydzyniaków walczyło na frontach II wojny, zginęło 29% - na frontach, w obozach i lagrach.

Idea przywrócenia do życia i wprowadzania do funkcjonowania współczesnego polskiego szkolnictwa średniego nauk i dążen Tadeusza Łopuszańskiego wyrosła w sercach Jego wychowanków - tych co przeżyli tragiczny okres drugiej wojny światowej. Trzeba stale szukac skutecznych metod wychowywania młodzieży. Paleczkę w tej sztafecie winne podejmować coraz to nowe pokolenia i winna ona obejmować coraz szersze kręgi, przyciągając sprzymierzenców, których w kraju i na emigracji nie brak. W tym celu grono wychowanków załoźyło w 1990 roku Fundację im. Tadeusza Łopuszańskiego, która obecnie ma około 40 donatorów, zaś jej celem jest:

 • Popularyzowanie i upowszechnianie dorobku pedagogicznego i dydaktycznego Tadeusza Łopuszańskiego i dośswiadczalnej szkoły średniej z okresu międzywojennego im. Sułkowskich w Rydzynie;
 • Przekazywanie wartości moralnych i myśli społecznej będących istotą idei Szkoły Rydzyńskiej;
 • Popieranie działań nawiązujących do doświadczeń Szkoły Rydzynskiej, w tym opieka nad młodymi talentami.

Realizując nasze cele statutowe zamierzamy zwróocić się do wladz Rzeczpospolitej Polskiej o wznowienie Fundacji Sułkowskich.

Zdajemy sobie sprawęe, że czeka nas ciężka droga poprzez biurokratyczne i formalno-prawne opory, jednak jak widać z przykładu Fundacji Ossolinskich, która została wznowiona w 1994 roku odrębna uchwała sejmowa - ta droga jest możliwa do przejścia. Idea wznowienia Fundacji Sułkowskich i prowadzenia Szkoły Rydzynskiej tak, aby około połowa uczniów była z młodzieży emigracyjnej, jest popierana przez "Wspolnotę Polską". W poprzednich latach Zarząd Fundacji wystapił do Prezydenta Rzeczpospolitej i Marszalka Sejmu a takżdo Ministra Przekształceń Własnościowych. Jednoczesnie zwrócono się do prezesa Agencji Własności Rolnej z wnioskiem o wstrzymanie sprzedaży majątków byłej Fundacji Sułkowskich. W lipcu 1996 odbyła się ponowna rozmowa z Ministrem Edukacji Narodowej, który jest przychylny idei reaktywowania Szkoły Rydzynskiej. Do tej pory nasze działania nie przyniosły formalnego skutku, jednak dzięki nim wyraźnie zwiększa się świadomość, takźe w kręgach rządzących, że reaktywowanie Fundacji Sułkowskich będzie korzystne dla kraju.

W przypadku pozytywnych rezultatów działań formalno-prawnych stworzone będą moźliwości poprowadzenia w Polsce szkoły średniej realizującej założenia Fundacji Sułkowskich, jak też dziedziczącej dorobek pedagogiczny międzywojennego Gimnazjum im. Sułkowskich. Dzięki stałemu dochodowi z majśątków rolnych o powierzchni ponad 5000 ha położonych w najbardziej produktywnym rejonie Polski - w okolicach Leszna Wielkopolskiego - możliwe będzie prowadzenie szkoły średniej z internatem na wysokim poziomie merytorycznym, wychowawczym i rozwoju osobowości.

Zasadnicze założenia Szkoly to:

 • wszechstronny rozwój intelektualny, charakteru i sprawności fizycznej w okresie największego kształtowania osobowości;
 • udział młodzieży z kraju i emigracji mniej więcej po połowie każdej klasy;
 • pelłna opieka pedagogiczna przez cały rok szkolny;
 • zapewnienie równego startu materialnego (ubrania, podręczniki, wyźywienie)
 • udziaL młodzieży w obozach przedwakacyjnych (czerwiec 3 tygodnie), wyjazdach zimowych (luty 2 tygonie) i tygodniowych wyjazdach w październiku;
 • udział w róźnorodnych treningach i zawodach sportowych, moźliwość zdobycia uprawnień szybowcowych i lotniczych w Aeroklubie Leszczynskim;
 • intensywna nauka minimum dwóch języków obcych poza polskim i angielskim - traktowanych jako obowiąkowe;
 • zapoznanie się z wymogami egzaminacyjnymi i moźliwościami studiowania na wiodących uczelniach poprzez kontakty z wykładowcami, udziałem w Kołach zainteresowań;
 • rozwijanie ducha samopomocy i pomocy słabszym w nauce i innych zainteresowaniach;
 • rozbudzenie zainteresowania kulturą i dorobkiem Polski i krajów otaczających (Czech, Słowacji, Niemiec, Skandynawi, Ukrainy i Rosji) poprzez kwalifikowaną turystykę i okresowe wymiany uczniów;

Dla uczniow z emigracji (w wieku 13 lat) słabo znających język polski (minimum w mowie) przewiduje sięę prowadzenie klasy wstępnej, pozostali uczniowie zaczynaliby naukę w ostatniej klasie szkoły podstawowej (14 lat). Ten rok byłby traktowany jako kontrolny i w pewnym sensie oceniający przydatność ucznia do intensywnego programu realizowanego cztery lata w szkole średniej. Moźliwe byłoby kierowanie uczniów na krótsze okresy - minimum rok - ale moźe to powodować niedopasowanie programowe.

Zakłada się, źe Szkoła nie będzie nastawiona na osiąganie zysku.
W zalezności od zamoźności i stanu rodzinnego uczniowie mogą być zwalniani z opłaty kształtowanej na poziomie kosztów wyźywienia, zaś uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce i innych polach zainteresowań otrzymywać nagrody i stypendia. Ze względu na zaspakajanie wszystkich potrzeb przez Szkołę fundusze te wpłacane będą na odrębne konta uczniów do wykorzystania w czasie wakacji lub po zakonczeniu nauki.

Osoby zainteresowane wspieraniem idei Szkoły Rydzynskiej prosimy o kontakt na adres:
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
64-130 Rydzyna
Pl. Zamkowy 1


Wracaj do początku stronu.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
64-130 Rydzyna
Pl. Zamkowy 1

email: fundacja@pingwin.icm.edu.pl.


Contact Webmaster

Ostatnia poprawka lipiec 2013