Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZARZĄDU - 6-GO LUTEGO 2006R.
Rydzyniak logo
 Spis Dokumentów
Główna Strona
Album
Fotografii

BIOGRAMY
Sprawozdanie - rok 2005.
Zjazd 2003 - Sprawozdanie
Fundacja
Sułkowskich,
Historia

English Text
P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Zarządu Fundacji im. T. Łopuszańskiego
Warszawa, dnia 6 lutego 2006 r.

W zebraniu ze strony Zarządu Fundacji uczestniczyły 4 osoby :
Jan Glinski, dyrektor Zarządu;   Zbigniew Mocek, wicedyrektor Zarządu;  Maciej Ostrowski, sekretarz  oraz Ewa Gawlikowska-Swiechowska członkini Zarządu. Z powodu choroby nieobecna Eugenia Kaczmarowska. W zebraniu uczestniczyli również członkowie Rady Fundacji prezes Zbigniew Wierzbicki i Andrzej Zajkiewicz.
Przybyłych powitał dyrektor Zarządu Jan Glinski i przedstawił porządek dnia:

  1.   Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe za 2005 rok,
  2.   Informacja o wydanej książce "Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939, Wychowawcy i Wychowankowie" i związane z wydaniem problemy rozliczeń oraz dystrybucji,
  3.   Przyjęcie tekstu listu do kolegów i donatorów,
  4.   Perspektywy dofinansowania „Buntu” w 2006 roku,
  5.   Wolne wnioski.
Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie i bez uwag.

  Ad. 1.    Maciej Ostrowski przedstawił sprawozdanie Zarządu Fundacji za 2005 rok (w załączeniu). Po wysłuchaniu przyjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania i przesłaniu go, zgodnie z przepisami, do Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak również powieleniu dla donatorów i rozesłaniu w kolejnym numerze „Buntu”, celem zapoznania z działalnością Fundacji fundatorów i donatorów otrzymujących pismo. Zarząd dziękuje Oddziałowi Fundacji w Lesznie, a szczególnie p. Eugenii Kaczmarowskiej za zaangażowanie w organizowaniu seminariów propagujących ideę Szkoły Rydzyńskiej. W dalszej części wystąpienia Maciej Ostrowski przedstawił sprawozdanie finansowe Fundacji za 2005 rok (w załączeniu).

  Ad 2.     Jan Gliński przedstawił zebranym książkę, tłumacząc, że 5-letni proces jej przygotowywania do druku spowodowany był olbrzymią ilością materiału, który sukcesywnie napływał do niego od byłych Rydzyniaków i ich rodzin. Dla niego, jako autora, szczególnie cenne sa refleksje i wspomnienia kolegów zamieszczone w książce. Zebrani członkowie Zarządu wyrazili słowa najwyższego uznania Janowi Glińskiemu za przygotowanie publikacji. Zbigniew Mocek podkreślił, że książka dokumentuje sukces programu wychowawczego realizowanego w Gimnazjum i Liceum Sułkowskich w Rydzynie na przykładzie losów uczniów Szkoły, przypomina wybitnych Polaków, którzy wnieśli znaczący wkład w jej powstanie i funkcjonowanie (Łopuszanski, Chłapowski). Wymienione zalety publikacji winny spowodować jej powszechny odbiór. Dodał, że tematem pracy licencjackiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Lesznie mogłoby być opracowanie badań statystycznych przeprowadzonych na uczniach Szkoły Rydzyńskiej pod kątem ich dalszych życiowych losów: wyboru zawodu, zaangażowania w życiu społecznym jako kontynuacji idei wychowawczych Szkoły.

    Maciej Ostrowski przedstawił następnie finansowe podsumowanie procesu wydawania książki, na który złożyły się prace redakcyjne, korekta, przygotowanie do druku tekstu i zdjęć przez firmę QBA-Studio, koszty naświetlania klisz oraz druk (firma KAWDRUK). Kontrowersje budzi przedstawiona kwota za skanowanie i obróbke zdjęć przedstawiona przez QBA-Studio, według niego znacznie zawyżona. Ewa Świechowska potwierdziła, że wynik konsultacji z osobami prowadzącymi podobną działalność dały podobny efekt zakwestionowania końcowej wyceny. Dodała z przykrościa, że negocjacje z Jakubem Glinskim (QBA-Studio) dotyczące m.in. prośby o przedstawienie podstawy przyjętych wyliczeń były bardzo trudne.

    Z kolei Jan Gliński przedstawił cennik usług kilku firm warszawskich, które za podobne prace jak wykonane przez QBA-Studio liczą co najmniej 100% więcej. Z uwagi na powstałe rozbieżności Maciej Ostrowski zgłosił wniosek o przygotowaniu dodatkowych kalkulacji przez firmy z Leszna i osoby prowadzące działalność poligraficzną poza firmą. Wniosek został poddany pod głosowanie członków Zarządu. 1 osoba była za wnioskiem, 2 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Wniosek oddalono.

    W tej sytuacji, po zapoznaniu się z przedstawionymi kalkulacjami firm warszawskich (wykaz w załączeniu) oraz QBA-Studio, Zarząd postanowił przyjąć rachunek przedstawiony przez QBA-Studio w zaproponowanej przez firmę wysokości 1 glosem przy 3 glosach wstrzymujących pod warunkiem przedstawienia nowego rachunku z pełnymi danymi, w tym podanym NIP oraz data wystawienia nie wcześniejsza niż data posiedzenia Zarządu, tj. 6 lutego. Po akceptacji rachunku QBA-Studio Maciej Ostrowski poinformował, że całkowity koszt wydania książki zamknął się kwotą 25.452 zlotych, co po odliczeniu od nakłdu egzemplarzy bezpłatnych daje koszt 1 egzemplarza w granicach 64-65 zlotych. Z związku z powyższym Zarząd postanowił ustalić koszt w dystrybucji egzemplarza w oprawie miękkiej na 65 złotych, w twardej 70 złotych plus ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
   Na egzemplarze bezpłatne składają się:    egzemplarze autorskie dla Jana Glinskiego (20 sztuk oprawa miękka, 30 twarda), 18 obowiązkowych egzemplarzy dla bibliotek, 4 dla Zamku Rydzynskiego, 1 dla biblioteki Prywatnego Liceum im. Lopuszanskiego w Lesznie, 20 rezerwa na stanie Zarządu i Rady Fundacji do wykorzystania w działalności promocyjnej, łącznie 93 egzemplarze.

Po zapoznaniu się z powyższym wyliczeniem, Zarząd przyjął uchwałę, że osoby, które w latach 2003-2005 wniosły wpłatę donacyjną na rzecz wydania książki w wysokości minimum 100 złotych otrzymają 1 egzemplarz. Z osobami, które wpłaciły wielokrotność tej kwoty zostanie nawiązany kontakt i ustalona indywidualnie ilość egzemplarzy. Ponadto Zarząd wyraża zgodę na zakup naddruku od firmy KAWDRUK za cenę 50 złotych za egzemplarz.
   Zbigniew Mocek poinformował, że uzyskał od sponsora i przekazał na konto Fundacji kwotę 5.500,- złotych za 85 egzemplarzy książki, z których 25 pragnie przeznaczyć nieodpłatnie dla członków i sympatyków Oddziału w Rydzynie oraz dla zasłużonych osób z leszczynskiego i poznanskiego środowiska oświatowego.
   Z kolei Maciej Ostrowski zadeklarował, że zajmie się wysyłką egzemplarzy do odbiorców krajowych, donatorów jej wydania oraz do kolegi Billa Biegi.

  Ad. 3.     Po zapoznaniu sie z treścią projektu listu do kolegów i donatorów dotyczącego wydania książki oraz kolportażu "Buntu", Zarząd postanowił przyjąć go bez uwag i dołączyć do najbliższego numeru "Buntu". Do pisma dołąaczony zostanie apel o podanie adresów "wnuków i prawnuków" Szkoły Rydzyńskiej – następnych pokolen Byłych Rydzyniaków.

  Ad. 4.     Zarząd wysłuchał wyjaśnień Jana Glińskiego dotyczących dofinansowania wydawania i dystrybucji pisma "Bunt Mlodych Duchem". W roku 2005 Fundacja poniosła koszt 2650 złotych na zakup i rozprowadzenie dla donatorów kolejnych numerów pisma. Z uwagi na trudności finansowe w 2006 roku wynikające z zobowiazań wobec osób i firm uczestniczących w procesie wydania książki, dalsze dofinansowanie "Buntu" staje pod znakiem zapytania. Po wysłuchaniu informacji Prezesa Rady Fundacji, a jednocześnie wydawcy "Buntu" prof. Wierzbickiego Zarząd podjął uchwałę, aby ze względu na zamieszczenie w najbliższym numerze informacji o książce, listu do donatorów oraz sprawozdania z działalności Fundacji, dofinansować ten numer, zaś pozostałe w miarę posiadanych srodków. Zarzad zaakceptował również przekazanie na konto "Buntu" w/w sumy 2650 złotych.

  Ad.5.     Jan Glinski zapoznał zebranych z informacją prasową o zorganizowaniu konkursu dla studentów SGH pod hasłem 'nie sciagam'. Uznał inicjatywę uczelni za niezwykle cenną i z uwagi na zbieżność hasła konkursu z programem wychowawczym realizowanym prze Szkołę Rydzynską zaproponował skierowanie listu do władz SGH z propozycją współpracy. Zredagowania listu podjął się Zbigniew Mocek. Maciej Ostrowski zaapelował do członków Zarządu o wykorzystanie posiadanych kontaktów z mediami i promocję za ich pośrednictwem książki.

    Na tym porzadek dnia wyczerpano i posiedzenie zostalo zamkniete.

    W załączeniu
  • Sprawozdanie - rok 2005.
  • Rozliczenie składników procesu wydania "Biogramów"
  • Przykładowe kalkulacje skanowania i przygotowania zdjęć do druku z firm warszawskich
Protokolowała:


Ewa Gawlikowska-Świechowska
Sekretarz Zarządu


Maciej Ostrowski

Powrót do początku strony.
Powrót do Głównej Strony Fundacji.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa,
Al. 3-go Maja 2 m. 48,
tel. (022) 625-51-76.

Webmaster

Proszę wpisać swoje uwagi tu (po polsku teź!), kliknij na:
Przeczytaj wpisy tu:

Ostatnia poprawka marzec 2006