Browser powinien być nastawiony na Character Encoding (Central European ISO-8859-2)

Komunikat od Zarządu Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego

(w skróceniu)

Warszawa, dnia 8 listopada 2003 r.    

Szanowni Fundatorzy i Donatorzy Fundacji

Po zakończonym niewątpliwym sukcesem - przynajmniej medialnym - Zjeżdzie Byłych Rydzyniaków i Walnym Zebraniu Rady Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego odbyliśmy w dniu 23 czerwca rozmowę z minister Barbarą Labudą, a 26 czerwca przedstawiliśmy Apel i towarzyszące dokumenty w Kancelarii Prezydenta. ...
... przedstawiliśmy pisemnie pani Minister Edukacji Narodowej i Sportu dr Krystynie Łybackiej obszerne wyjaśnienie i relację z uroczystości. Szczególnie akcentowaliśmy ... uchwalenie przez Radę Fundacji i Byłych Rydzyniaków Apelu do Prezydenta RP, w sprawie odtworzenia Fundacji Sulkowskich i doświadczalnej, średniej Szkoły Rydzyńskiej.

Nawiązując do wcześniejszych rozmów z Panią Minister przypomnieliśmy nasze wystąpienia i projekt ustawy w II i III kadencji Sejmu RP oraz odtworzenie odrębnymi aktami prawnymi fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1995) i Fundacji - Zakłlady Kórmickie (2001)...... W odpowiedzi otrzymaliśmy z Ministerstwa źyczliwą odpowiedź, popierającą nasze zamiary.

....................

Pani Minister stwierdziła, że ustawa, która istotnie ingeruje w kompetencje rządu (w zakresie zmian własności) musi zostać bardzo dobrze omówiona wcześniej w ministerstwach i agencjach, tak aby Prezydent nie spotkal się z zarzutem wkraczania w kompetencje rządu lub z odmową Sejmu. Pani Minister sugerowała, że może Senat podjąłby taką inicjatywę, tam obecnie zasiada Olga Krzyżanowska i może poprowadziłaby tą sprawę raz jeszcze. Jak nam wiadomo, do tej pory Apel nie został przekazany na biurko Prezydenta.

Spotkanie kierownictwa Fundacji im. T. Lopuszańskiego z przedstawicielami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) i Zamku w Rydzynie odbyło się w Warszawie dnia 25 sierpnia 2003 r, na zaproszenie Prezesa Andrzeja Ciszewskiego. Wyniknęło ono ze stałej troski SIMPu czy działania w sprawie odtworzenia Fundacji Sułkowskich nie zagrożą pozycji Zamku w Rydzynie. Prof. Wierzbicki stwierdził, że Fundacja uważa za sluszne, iż ze względu na odbudową z całkowitej ruiny, Zamek jest we władaniu SIMPu. .................

Maciej Ostrowski omówił projekt ustawy sejmowej o restytucji Fundacji Sułkowskich, a w szczegó1ności artykuł 5 wyłączający z przekazywanego majątku Zamek i park otoczony fosą. ................ Prof. Wierzbicki podsumowując tą część rozm6w stwierdził, że w obszarze reaktywowania eksperymentalnej Szkoły Rydzyńskiej (czy typu rydzyńskiego) spodziewamy się ważnego dla Fundacji poparcia SIMPu, łącznie z istotnym oddziaływanicm na programowanie specjalizacji Szkoły. Restytucja rolnej Fundacji Sułkowskich, która dostarczać winna środków do prowadzenia Szkoły nie stanowi żadncgo zagrożenia dla Zamku SIMP w Rydzynie.

Następnie dr Gliński przypomniał, ze na Zamku, poza Izbą Pamięci przedwojenncj Szkoły mieszczą się coraz większe zasoby archiwaliów związanych ze Szkołą i wychowankami (listy, książki, opracowania, fotografie). Dla Fundacji mozliwość utrzymywania zbiorów w tym miejscu jest bardzo istotna. Dyrektor Moliński potwierdził mozliwość dalszego utrzymywania zbiorów i powiadomił o dużym zainteresowaniu zbiorami wśród studentów wydziałów pedagogiki - szczeg61nie przy pisaniu prac magisterskich i dyplomowych. Zasugerował także, aby jeszcze przed perspektywicznym utworzeniem Szkoły organizować dla mlodzieży zjazdy, pobyty naukowe czy obozy nawiązujące do eksperymentalnego trybu nauki w przedwojennej Szkole.

SPRAWY BIEŻĄCE

Skierowano na ręce Dyrektora Telewizji Polonia podziękowanie za zrealizowanie w czasie Zjazdu przez ekipę Oddziału TVP Poznań filmu "SZKOŁA PONAD WSZYSTKIE" (reżyserii Wandy Namysł-Hasińskiej), który w zwarty i rzeczowy sposób przybliżył problematykę przedwojennego eksperymentu pedagogicznego i aktualny problem odtworzenia Szkoły Rydzyńskiej.....
Podobne podziękowanie za istotne wsparcie medialne zjazdu skierowano do redakcji wielkopolskiej edycji Gazety Wyborczej. Redaktor Violetta Szostak przeprowadziła liczne rozmowy z uczestnikami, w ich wyniku napisała bardzo interesujący i wnikliwy artykul opublikowany w Gazecie Wielkopolskiej 23 maja. ........ Korzystając z zamieszczenia artykułu w portalu internetowym Gazety zapoznaliśmy z nim wielu donatorów Fundacji, szczególnie wśród bardzo aktywnej Polonii amerykańskiej, gdzie mieszka wielu Byłych Rydzyniaków.

Zakończył się proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Skomplikowanie dokumentów i procedur wymagało pomocy fachowej w zakresie prawnym. Pani mecenas Malgorzata Wrzołek-Romańczuk wykonała spolecznie wiele pracy, aby skompletowaś dokumenty wymagane przez Rejestr. Dopiero na skutek naszej apelacji do Sądu Okręgowcgo w dniu 31.07.2003 KRS wydał decyzję o ponownym wpisaniu naszej Fundacji do rejecstru pod numerem 0000167110. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, aby przyjąć mecenasa Małgorzatę Romańczuk-Wrzołek do grona donatorów naszej Fundacji w uznaniu jej zasług i znacznej pracy fachowej, bez wnoszenia opłaty donacyjnej.

Zarząd z zadowoleniem wita w naszym gronie donatorów synów fundatora Andrzeja Zajkiewicza - Łukasza i Radosława oraz synów członka Rady Macieja Ostrowskiego - Tomasza, Szymona i Kajetana. Zarząd wyraża nadzieję, ze i inni donatorzy w ten sposób rozszerzą nasze grono.

Zawiadamiamy, ze przygotowywana zmiana przepisów podatkowych na rok 2004 prawdopodobnie uniemożliwi przekazywanie przez osoby fizyczne donacji na rzecz Fundacji lub suma darowizn będzie znacznie ograniczona i dodatkowo opodatkowana w Fundacji. W tej sytuacji zachęcamy donatorów, którzy noszą się z zamiarem wsparcia naszej Fundacji, aby przekazali donację w tym roku. Zgodnie ze wcześniejszym ustaleniem Zarządu darowizny powyżej 200 zlotych będą przez Fundację potwierdzane, co łącznie z posiadanym dowodem wplaty na konto umożliwia odpisanie darowizny od dochodu przed opodatkowaniem. Przypominamy nasze konto:
Fundacja im. Tadeusza Lopuszańskiego,
00-391 Warszawa,
Al. 3 Maja 2/48
PKO BP XV O/Warszawa 15 10201156-123110366,
tytulem "donacja na cele statutowe Fundacji im. Tadeusza Lopuszańskiego"

Przesyłamy naszym donatorom i wszystkim osobom wspierającym serdeczne Żczenia pogody ducha i zadowolenia w czasie Świąt Bozego Narodzenia oraz pomyślności a przede wszystkim zdrowia i dalszego optymizmu życiowego w Nowym Roku.

Sekretarz Zarządu: Maciej Ostrowski            Dyrektor Zarządu: Jan Bohdan Gliński;