Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
SPRAWOZDANIE  FINANSOWE   FUNDACJI   za rok 2005.
Rydzyniak logo

Spis Dokumentów
Główna Strona
Album
Fotografii

Zjazd 2003 - Sprawozdanie
Fundacja
Sułkowskich,
Historia

English Text
S P R A W O Z D A N I E    F I N A N S O W E
z działalności Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego
za rok 2005

Fundacja w roku 2005 uzyskała PRZYCHÓD w wysokości 6886,31 zł
w tym: wpłaty donatorów Fundacji 3704,73
wpłaty na fundusz wydawniczy 2947,00
odsetki bankowe 234,58
Fundacja w roku 2005 poniosła WYDATKI w wysokości 6326,65 zł
w tym: koszty biurowe (ksero, tusze, papier) 207,40
znaczki i przesyłki pocztowe 373,40
podróże służbowe 264,94
koszt wydawania "Biogramów" 1862,94
koszty umów o dzieło 500,00
zakup "Buntu" 2650,00
usługi bankowe 303,27
inne koszty 164,70
Fundacja w dniu 31 grudnia 2005 posiadała łącznie 26870,99 zł
w tym: wolne środki gotówkowe 1333,38
środki na koncie bankowym 8337,61
blokady terminowe na koncie PKO 15000,00
zaliczki na wykonanie prac zleconych 2200,00
Dyrektor Zarządu


Dr. Jan Gliński
Prezes Rady Fundacji


prof. Zbigniew Wierzbicki

Powrót do początku strony.
Powrót do Sprawozdania za rok 2005.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa,
Al. 3-go Maja 2 m. 48,
tel. (022) 625-51-76.

Webmaster

Proszę wpisać swoje uwagi tu (po polsku teź!), kliknij na:
Przeczytaj wpisy tu:

Ostatnia poprawka marzec 2006