Lopuszanski logo FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI za rok 2005.
Rydzyniak logo

Spis Dokumentów
Główna Strona
Album
Fotografii

BIOGRAMY
Sprawozdanie - rok 2005.
Protokół zebrania - 6/II/2006r.
Zjazd 2003 - Sprawozdanie
Fundacja
Sułkowskich,
Historia

English Text
S P R A W O Z D A N I E
z działalności Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego
za rok 2005

CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI

 1. dr. Jan GLINSKI,    Dyrektor Zarządu
  zam. Warszawa, Al. 3 Maja 2 m 48
 2. mgr. Zbigniew MOCEK,    Zastępca Dyrektora Zarządu
  zam. Leszno Wielkopolskie, ul. Dozynkowa 5
 3. mgr inz. Maciej OSTROWSKI,    Sekretarz Zarządu
  zam. Warszawa, ul. Zabinskiego 12 m 38
 4. mgr inz. Ewa Swiechowska -Gawlikowska,    czlonkini Zarządu
  zam. Warszawa, ul. Zdrojowa 37
 5. mgr. Eugenia Kaczmarowska,    czlonkini Zarządu
  zam. Leszno, ul. Bohaterów Westerplatte 7 m 8

CELE STATUTOWE FUNDACJI
     - Popularyzowanie i upowszechnianie dorobku pedagogicznego i dydaktycznego Tadeusza Łopuszanskiego i doświadczalnej szkoły średniej im. Sułkowskich w Rydzynie.
     - Przekazywanie wartości moralnych i myśli społecznej będących istotą idei rydzynskiej.
     - Popieranie działań nawiązujących do doświadczeń Szkoły Rydzyńskiej, w tym opiece nad młodymi talentami.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
      Fundacja kontynuowała w 2005 roku działania popularyzujące dorobek pedagogiczny Tadeusza Łopuszańskiego i doświadczalnej szkoły sredniej im. Sułkowskich w Rydzynie.

   1.   W roku 2005 zakonczył się żmudny, ponad czteroletni proces wydania książki Jana Glińskiego "Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie". W książce tej jest zamieszczonych ponad 400 biogramów członków Kuratorium Fundacji, Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli i jej pracowników, a także biogramy jej uczniów. Ksiazka ma 424 strony druku. W skład książki wchodzi ponad 20 wspomnień i refleksji spisanych przez nauczycieli oraz wychowanków tej Szkoły oraz wstępy Bolesława Biegi i Zbigniewa Wierzbickiego. Koszt całości wydania w nakładzie 500 egzemplarzy przekroczył 25 tysiecy złotych (bez wliczania honorarium autorskiego, z którego autor zrezygnował). Na proces przygotowania i wydawania książki nie uzyskano żadnego wsparcie poza datkami od Byłych Rydzyniaków i donatorów Fundacji, na których szczodrość dalej liczymy. Biorąc pod uwagę koszt druku, konieczność przekazania kilkunastu obowiązkowych egzemplarzy do bibliotek oraz 50 egzemplarzy autorskich, Zarząd wyznaczył cenę 65 zł w oprawie miękkiej i 70 zł w oprawie twardej.

   2.   Z inicjatywy pana dr. Andrzeja Zajkiewicza zorganizowano w dniu 22 lutego 2005 r. Forum Pedagogiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Temat dotyczył eksperymentalnej szkoly T.J. Łopuszańskiego. Uczestnikami Forum byli nauczyciele szkoły. Gościem spotkania był prof. Zbigniew Wierzbicki - prezes Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego w Warszawie. W swoim wystąpieniu omówił warunki, zasady, kryteria, jakie winny być spełnione dla właściwego kształtowania osobowości wychowanków w dzisiejszej szkole. Oklaskami przyjęto postulat prof. Wierzbickiego, który był przestrzegany w szkole w Rydzynie, aby wykorzenić lub zapobiec rodzeniu się w umysłach uczniów lenistwa, gnuśności, wygodnictwa, niechęci do wysiłku, itp. Za Łopuszanskim powtórzył, aby życie wewnętrzne szkoły było prawe, bujne, radosne, bogate w róznorodne, pozytywne przeżycia. Nauczycieli przekonały idee Łopuszańskiego. Dr A. Zajkiewicz opracował materiał ze spotkania z prof. Wierzbickim i umieścił go w formie zwartego, wewnętrznego wydawnictwa pod nazwą "Forum Pedagogiczne" oraz w Internecie na stronie http://www.zse.neostrada.pl.

   3.   Z inicjatywy Zarządu Oddziału Rydzyńskiego Fundacji im. T. Łopuszańskiego zorganizowano dnia 7 czerwca 2005 r. w Zamku Rydzyńskim seminarium pt. "Wychowanie w eksperymentalnej Szkole Rydzynskiej Tadeusza Łopuszańskiego". Udział w seminarium brali uczniowie i nauczyciele (również dyrektorzy) gimnazjów i liceów ogólnoksztalcących z Leszna i ościennych powiatów oraz wykładowcy i studenci Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, z Instytutu Nauk Edukacyjnych, łącznie 156 osób. PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie reprezentowali m.in. prof. dr hab. Heliodor Muszyński oraz dr Zofia Ziarko. Obradom przewodniczył dyrektor oddziału Rydzyńskiego, który wygłosił referat pt. "Problemy wychowawcze we współczesnej szkole", akcentując potrzebę korzystania w tej dziedzinie z doświadczenia Szkoły Rydzyńskiej. Przygotowana dyskusja dotyczyła problemów wychowawczych we współczesnej szkole oraz wskazanie kierunków nad wzmocnieniem funkcji wychowawczej dzisiejszej szkoły. Udział również brali przedstawiciele Fundacji im. T. Łopuszańskiego w Warszawie - byli Rydzyniacy. Prof. dr hab. Zbigniew Wierzbicki był jednym z pełniących rolę gospodarza oraz prelegentem, ze swadą przekazującym w swoim wystąpieniu zasady wychowawcze Szkoły Rydzyńskiej.

   4.   Z inicjatywy dr Andrzeja Zajkiewicza, w uzgodnieniu z kanclerzem PWSZ w Lesznie Zbigniewem Mockiem, w programach kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli oraz na studiach podyplomowych dla nauczycieli uwzględniono treści dot. Tadeusza Łopuszańskiego i jego szkoły. Zajęcia takie prowadził dr A. Zajkiewicz. Jest to okazja do upowszechniania dorobku pedagogicznego T. Łopuszańskiego i przekazywania młodym pokoleniom wartości moralnych i mysli społecznych stanowiących istotę idei rydzyńskiej. Równolegle dr A. Zajkiewicz przeprowadził badania w czterech szkołach na temat : "Poglądy współczesnej młodzieży a wartości preferowane przez Szkolę Rydzyńską". Wyniki opublikował w "BUNCIE" nr 2 (24) 2005 r.

   5.   Przewodniczący Rady Fundacji profesor Zbigniew Wierzbicki wydaje i w znacznej części redaguje od maja 2001 roku bezprofitowy dwumiesięcznik "Bunt Młodych Duchem", na który nie otrzymuje żadnej dotacji czy zapomogi. Pismo to - obok wielu tematów z zakresu ekologii, dobrosąsiedzkich stosunków z krajami sasiadujacymi z Polską i innymi - szeroko propaguje idee rydzyńskie, zamieszcza wiele tekstów pióra Tadeusza Łopuszańskiego. Koszt wydania pojedynczego numeru wynosi około 4800-5000 zł. W roku 2005 wystąpiła niepokojąca sytuacja w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, której Oddział Warszawski jest formalnym wydawcą "Buntu Młodych Duchem" (wspólnie z naszą Fundacją). Na skutek przegranego procesu sądowego komornik zajął konta TWWP w tym też subkonto BUNTu, na którym było około 3000 zł. W tej sytuacji prof. Wierzbicki zwrócił się do Fundacji o formalne przejęcie wydawania czasopisma. Zarząd uważa, że bez opinii prawnej, czy dla wydawania pisma konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej czy też wystarcza pojęcie "działalność statutowa" nie może podjąć się tak ryzykownego przedsięwzięcia, które może spowodować straty.

   6.    Zarząd widzi potrzebę i możliwość wznowienia poszerzonej wersji książki "Tadeusz Jan Łopuszański i dzieło jego życia". Wyczerpał się nakład tej "niebieskiej książeczki", która jest pomocna w pozyskiwaniu nowych donatorów i zapoznawaniu wspomagających Fundację osób. Konieczne jest opracowanie makiety wydawnictwa, redagowania podjął się M. Ostrowski.

   7.    Zarząd przygotował odpowiedź na pismo ANR, w którym Agencja sugeruje wyrażenie zgody przez Fundację (wycofanie zastrzeżeń reprywatyzacyjnych) odnośnie majątków byłej Fundacji Sułkowskich ze względu - jak to podali w piśmie - konieczność zaspokojenia potrzeb parafii katolickich rejonu wielkopolskiego (ponad 700 ha dla 19 parafii). Agencja nie ma juz wolnych terenów i myśli o przekazywaniu ziem Fundacji Sułkowskich na te cele. Mając na uwadze poprzednie wystąpienia i korespondencje nie wyraziliśmy zgody na takie przedsięwzięcie.

   8.    W końcu 2005 roku Fundacja liczyła 129 fundatorów i donatorów z wielu miast polskich, w tym 16 z zagranicy. W dalszym ciągu aktywnie działa przedstawiciel Fundacji na Amerykę Północną Bolesław Biega oraz w Gdańsku Teresa Zawrocka -Wrzołkowa.

   9.    W 2005 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie zatrudniała żadnych pracowników. Cała działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH W ROKU 2005 - w oddzielnym dokumencie.

Sprawozdanie opracował:
Sekretarz Zarządu Fundacji Maciej Ostrowski

Dyrektor Zarządu


Dr. Jan Gliński
Prezes Rady Fundacji


prof. Zbigniew Wierzbicki

Powrót do początku strony.
Powrót do Głównej Strony Fundacji.
FUNDACJA im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO
00-391 Warszawa,
Al. 3-go Maja 2 m. 48,
tel. (022) 625-51-76.

Webmaster

Proszę wpisać swoje uwagi tu (po polsku teź!), kliknij na:
Przeczytaj wpisy tu:

Ostatnia poprawka marzec 2006